1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมภายในเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ยืนยันสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
2 แจ้งเตือนเฝ้าระวังพายุโซนร้อนโนอึล
3 รายงานสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 จิตอาสา อุทกภัย 2562
5 แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
6 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญสุภาพสตรีทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ต้านมะเร็งในสตรี ประจำปี 2561
8 แผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
9 ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญร่วมงานเทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting