1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประกวดราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 13 ถนนเทศบาล 15 ถนนเทศบาล 15 ซอย 5 และถนนเทศบาล 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ก้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะเกษ และถนนประทุมเทพภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
10 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 71 ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนทางเชื่อมชุมชนกุดเป่ง - ชุมชนดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดออุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1,3,4,5,7,8 (ซ.มีสุข),9 และซอยสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 28
16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่าง LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding)
17 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) เลขที่ 1/2566 การซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา2566 ตามประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
18 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมชุดบุ้งกี๋ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 17 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกาอสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหาดสวนสุข (ซอยแยก ถนนเทศบาล 74) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหาดสวนสุข (ซอยแยก ถนนเทศบาล 74) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนหาดสวนยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซอยแยกภนนเทศบาล 15 ซอย3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Secured by Siteground Web Hosting