1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองวารินชำราบสู่การเป็นเมือง smart city ครั้งที่ 2
2 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองวารินชำราบสู่การเป็นเมือง smart city
3 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้สัมภาษณ์และร่วมดำเนินรายการ"คนเปลี่ยนเมือง" ซีซั่น 3
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือร่วมกับ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ในการดำเนินกิจกรรมเสริมพลังการบริหารจัดการท้องถิ่น
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จุดเน้น ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ การบริหาร และการติดตามงบประมาณ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณ พ.ศ.2568
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Symposium
11 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566
12 ประชุมคณะทำงานบริหารจดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
13 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
14 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ครั้งที่ 1/2566
15 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 คณาจารย์ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ บุคลากร ประจำปี 2566
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำพิธีปล่อยขบวน"พญาเทียน"วัดผาสุการาม เข้าร่วมเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาต ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
Secured by Siteground Web Hosting