1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามทะเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
42 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
43 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
44 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
45 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงินการคลัง ผ่านระบบสื่อออนไลน์(Google Meet)
46 ขอขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
47 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
48 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
49 ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
50 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแนวการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
51 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
52 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2561
53 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
54 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563
55 ประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญา
56 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข
57 ประชุมผู้ประกอบการแผงลอยข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่
58 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 2
59 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 1
60 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting