1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
22 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัย
23 กิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567
24 บรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) จำนวน 4 ชุมชน
25 ประชุมประธานกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนเกตุแก้ว
27 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
28 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2566
29 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
30 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”
31 กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567
32 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2566
33 มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
34 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนแสนสำราญ
35 กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน)
36 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
37 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม
38 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565
39 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา
40 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2566
Secured by Siteground Web Hosting