1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
821 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการการประชุมโครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ ปี 2557
822 อบรมให้ความรู้โรงเรียนอสม.ประจำเดือนมิถุนายน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ พ.ศ.2557
823 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนแสนสำราญ ประจำปี 2557
824 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปีงบประมาณ 2557
825 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบจัดกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557
826 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557
827 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนแหลมทอง ประจำปี 2557
828 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนกุดปลาขาว ประจำปี 2557
829 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ประกวดรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 รพ.สต.เมืองศรีไค
830 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการวารินเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2557 แก่พนักงานจ้าง
831 คณะกรรมการฯตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
832 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 6 /มิถุนายน 2557
833 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการถวายความรู้ผู้นำทางศาสนา ณ วัดประชาพิทักษ์
834 งานทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำนวัตกรรม"แบบจำลองฟันฉันทำได้"
835 อบรมให้ความรู้โรงเรียนอสม.ประจำเดือนพฤษภาคม และประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียนฯและบัตร พ.ศ.2557
836 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2557
837 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมโครงการหน่วยทหารและชุมชน รักษ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ค่ายมทบ.22
838 ทต.ท่าวังผา จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสปสช.และการบริหารจัดการขยะของทม.วารินชำราบ
839 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5 /พฤษภาคม 2557
840 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนเมษายน 2557

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting