1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
661 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปี 2556
662 ประชุมหารือผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
663 ประชุมคณะทำงานตามโครงการชีวิตมีทางเลือก UP TO ME
664 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2557
665 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม ม.80 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
666 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน "ดูตา เบิ่งเท้า เฝ้าไต ใส่ใจช่องปาก"
667 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าประกวดอสม.ดีเด่นระดับโซน 3 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
668 ประชุมอสม.ประจำเดือนตุลาคม และพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสุขภาพปีงบประมาณ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์ประจำ ศสม.ช.
669 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสสจ.อุบลราชธานีและสนง.ทรัพยากรธรรมชาติจ.อุบลราชธานี ออกทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด
670 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
671 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
672 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมงานโครงการนิทรรศการ"สร้างอนาคตไทย 2020" อุบลราชธานี
673 คณะกก.เข้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2
674 ประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2556
675 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2556
676 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดทำโครงการปิงปองจราจร 7สี แยกระดับผู้ป่วยเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
677 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรอสม.สู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2556
678 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับผู้ตรวจการณ์กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพฯ รพ.สต.เมืองศรีไค
679 ประชุมอสม. ประจำเดือนกันยายน และอบรมโครงการชาวประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี2556
680 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทดแทน ประจำปี 2556

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting