1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่มอบยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดการขยะในชุมชน
3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2566
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนผู้ประกอบการคลาดสดเทศบาล เข้ารับการอบรมการใช้และตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด
5 ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566
8 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 2566 แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2566
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี
10 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหารในร้านหาบเร่แผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
11 อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
12 งานอนามัยโรงเรียนด้านทันตกรรม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟูลออไรด์แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
13 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
14 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2
15 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
17 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
18 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับโล่เชิดชูเกียรติอปท.ที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ระดับทองแดง ประจำปี 2566
20 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2566

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting