1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 1/2567
3 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
4 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
5 สนง.จัดหางานจังหวัดอุบล และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้พิการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
6 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ 2 จัดโครงการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค
8 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 8) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
9 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 7) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สสอ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
11 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รุ่นที่ 5
13 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
14 อบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 กิจกรรมบริการทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ฟรี!!!
17 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
18 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2567
19 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สปสช.เขต10 รพ.วารินชำราบ และสสอ.วารินชำราบ จัดการประชุมวางแผนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting