1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ผู้ว่าราชการ จ.อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วางกระสอบทรายภายในชุมชนท่ากอไผ่
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย
5 หน่วย นพค.56 สนภ.5 นทพ. สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
6 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
7 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบน้ำบริเวณวัดเสนาวงค์ และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
8 พื้นที่ติดตามเพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดูงานงานด้านการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบลงพื้นที่) ในการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting
13 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมออกบูธในงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด"
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 วันที่ 2
17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
18 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
19 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชน ภายในชุมชนคูยาง
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting