1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศงานบริการต่างๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แบบแสดงตัวตนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (รับมอบอำนาจในการอนุญาต/ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ทุกประเภทตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร)
3 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (การยื่นคำร้องของประชาชนเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ)
4 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (ในการอนุญาตเกี่ยวกับการ ขออนุญาตตัดคันหิน - ทางเท้า และผิวจราจรเพื่อเป็นทางเข้าออก)
5 เรื่อง บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย เป็นต้น
6 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
7 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
8 เรื่อง กำหนดปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558
9 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting