1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561
5 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561
6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
7 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
12 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561
13 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2560
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน - ธันวาคม 2560
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2560
17 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560
18 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
21 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
24 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
25 สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558
29 เรื่อง สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
Secured by Siteground Web Hosting