1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
2 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
3 เรียกประชุมภสาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
4 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
6 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
7 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
8 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
9 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
10 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565Secured by Siteground Web Hosting