1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
12 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
13 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
14 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
15 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๒)
16 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
17 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๑) และกำหนดระยะเวลาประชุม
18 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
19 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560
20 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting