1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
12 เรียกประชุมภสาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
13 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
15 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
16 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
17 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
18 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
19 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
20 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
Secured by Siteground Web Hosting