1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องคำ สุภาษิตและสำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
6 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 เรื่อง รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 เรื่อง การพัฒนารูปบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
10 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting