1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ด้านทะเบียนราษฎร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2561
2 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2560
3 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2559
4 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กันยายน 2559
5 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
6 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
7 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
8 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
9 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน เมษายน 2559
10 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มีนาคม 2559
11 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
12 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มกราคม 2559
13 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
14 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
15 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting