1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ด้านทะเบียนราษฎร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2564
2 สรุปรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2563
3 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2561
4 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2560
5 สรุปแบบแสดงความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปี 2559
6 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กันยายน 2559
7 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
8 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
9 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
10 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
11 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน เมษายน 2559
12 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มีนาคม 2559
13 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
14 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มกราคม 2559
15 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
16 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
17 สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting