1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์


1 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
3 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมนความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีพ.ศ.2565
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
5 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล
6 ประกาศ ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต/การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting