1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 2186 , 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ชส 055510002 , 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 29,413 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบแช่ ไดโว่) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์อบรมตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแมมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมใส่กรอบ เพื่อมอบแค้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยทานฯ,และถุงใส่อาหารล้นบาตร ตามโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ ไป-กลับ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting