1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน 82-2676 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-2632 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางในและรองคอยาง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171,83-6172และ83-4965 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านงานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลหอประชุมประชาวาริน
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้ารับอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารใช้ในโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคากร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุงานบ้านงนครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting