1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-9173 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่าง LED ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 250 ใบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 รายการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมสำหรับผ฿้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่อวเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่และติดตั้งลำโพงฮอน์น พร้อมยูนิต ชุมชนหาดสวนสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting