1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ตฆ-7964, 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-4312,83-2136, 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ตฒ 7964, 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยยายเสียง 550 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ปส 462520002 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดงานเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล




จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting