1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
3 แจ้งผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
8 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy 2566 (รอบ 6 เดือน)
9 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบSecured by Siteground Web Hosting