1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งข่าวสารการทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
22 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งข่าวสารทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
23 แต่งตั้งเจ้าหน้นาที่ประจำศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
24 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2563
25 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
26 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
28 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
29 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting