1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
32 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
33 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
34 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
35 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
36 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
37 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
38 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอถุบลราชธานี พ.ศ.2558
39 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
40 หลักเกณ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting