1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564
2 การแก้ไขเปลี้ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
3 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
6 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564
7 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564
8 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564
9 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
10 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 50/2563

เลือกตั้งเทศบาล64


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting