1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567
3 แผนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
4 ประกาศเตือน! พายุฤดูร้อนช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567
5 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ห้ามเผาเด็ดขาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567 ฉบับที่ 2/2567
6 มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567
7 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
8 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ ปี 2567 เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
9 แผนปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2567
10 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)
11 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประชันโฉมสาวงาม เพื่อคัดเลือกเป็นเทพีสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
12 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
14 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับเพิ่มเติม)
15 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
16 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร(เทศบาลเมืองวารินชำราบ) ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
17 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
18 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรร,การมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น)
19 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลเมืองวารินชำราบ)
20 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 319 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting