1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล นำตัวแทนหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมถวายพานพุ่มเงินเงิน และพานพุ่มทอง เนื่องในงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีพระราชดำริจัดทำโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทำให้ราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้มีน้ำจากน้ำฝนใช้ โดยการดัดแปลงสภาพอากาศให้เมฆมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อให้ฝนได้ตกลงมา

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงและร่วมกิจกรรมกันเป็น จำนวนมาก

Read Article

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง










การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



จิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย



Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting