1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น

Read Article

เวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ฉบับที่ 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ฉบับที่ 1  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมแผนการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการปฐมภูมิ Primary care cluster เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชน ในพื้นที่ขนาดเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลได้ทั่วถึง และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น

Read Article

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) เพื่อหารือประเด็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางธิติมา โคตรรุโร  หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Read Article

ประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชุมชี้แจงสิทธิและแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting