1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมประชาคมรอบที่ 2 เพื่อเลือก “นวัตกรรมต้นแบบ”
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
3 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในการทำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าในทะเบียนบ้าน
4 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 ประชุมคณะทำงานประเมินตนเองด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567
6 ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2567
7 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
8 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
9 คณะกรรมการและคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
10 ประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อหารือและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2567
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
13 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance
15 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance เข้าประชุมศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร การเรียนรู้เครือข่าย รวมทั้งนวัตกรรมที่เน้นผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายตามโครงการ USAID Enhance
19 ประชุมสัมมนา สร้างกระบวนการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567
20 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ
Secured by Siteground Web Hosting