1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ประจำปีงบประมาณ 2562
4 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี
5 เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
6 เรื่อง ขันตอนการยื่นเสียภาษี กองคลังเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 เรื่อง ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาล
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณถนนสถลมาร์ค
11 รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารตลาดผ้า บริเวณถนนประทุมเทพภักดี
16 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ โครงการต่อไปนี้
17 เรื่อง ขอแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาล
18 เรื่องขั้นตอนการยื่นภาษี กองคลังเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
20 เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting