1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ
3 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผ่านระบบประชุมออนไลน์
6 ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
7 ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
11 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
12 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
13 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำจุลินทรีย์ EM แกนลอน และEM Ball นำไปบำบัดน้ำเสีย
14 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)
15 อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีหารศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ระดับทองแดง และเกียรติบัตร อถล.ดีเด่นระดับจังหวัด
17 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
18 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
19 ประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำวานแบบทีมสหวิชาชีพ
20 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

หมู่บ้านยั่งยืน


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting