1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567
4 แสดงกตเวทิตาจิตแก่พนักงานจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และวิศวกรโยธาปฎิบัติการ
6 มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล”
7 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน และการแข่งขันกีฬา
9 อบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล” วันที่ 2
10 รอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล” วันที่ 1
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
12 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 5 ตำแหน่ง ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา
13 อบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement)
14 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
17 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 1 ตำแหน่ง นางจุฑาทิพย์ ยืนยง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
18 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19 โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2
20 โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting